Lev small whitebold

JUDIKACE

Váš partner pro mimosoudní řešení majetkových konfliktů.

2hlavy

KONZULTACE

Klient se může dotázat nebo předložit písemnosti poskytovateli, který není zástupcem kterékoliv strany problému nebo sporu k posouzení v rozsahu 1 hodiny a zjistit tak podstatu svého konfliktu s následnou možností vlastního rozhodnutí o dalším mimosoudním nebo soudním postupu.

3hlavy

FACILITACE

Tento postup následuje po neúspěšném vzájemném jednání. Strany poté mohou pověřit na základě dohody třetí nezávislou a nestrannou osobu která není zástupcem kterékoliv ze stran problému a navrhuje jejich postup tak, aby dospěly ke vzájemně výhodné dohodě o řešení problému. Tato jednání jsou neveřejná. Zpravidla bývají ukončená do 3 měsíců od jejich zahájení. Tento způsob je vhodný pro aktivní strany, které mají zájem svůj problém vyřešit mimosoudně za přítomnosti třetí nezávislé a nestranné osoby vzájemně výhodnou dohodou.

3hlavy

JUDIKACE

Zde se jedná již o řešení sporu mezi stranami, které má charakter soudního řízení, kde se jmenuje na základě dohody nezávislá a nestranná osoba, která není zástupcem kterékoliv ze stran sporu a tento rozhodne. Podává se žaloba, jejímž výsledkem může být usnesení, tak i rozhodnutí ve formě rozhodčího nálezu, které je zároveň exekučním titulem. Stejně jako facilitační jednání, tak i rozhodčí řízení je neveřejné. Zpravidla bývá ukončené do 3 měsíců od jeho zahájení. Tento způsob je vhodný pro aktivní strany, které mají zájem vyřešit svůj spor mimosoudně předem vybranou nezávislou a nestrannou osobou, která vydá vykonatelné rozhodnutí.

2hlavy

PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA

Předběžnou otázku může žadatel předložit jmenovanému rozhodci, který není zástupcem kterékoliv ze stran sporu o předběžné hodnocení konfliktu rozhodcem, bez předchozího podání žaloby. Výsledkem přezkoumání rozhodcem je vydání sdělení o předběžném výsledku rozhodnutí ve sporu za předpokladu doložení pravdivých tvrzení pro posouzení jmenovaným rozhodcem. Tímto sdělením je pak jmenovaný rozhodce vázán při vydání rozhodnutí. Náklady předběžné otázky jsou uvedeny v ceníku a jsou započitatelné do nákladů případného rozhodčího řízení.

Kontaktní formulář

{{ formitem.title }}

{{ message | trans }}
{{ error | trans }}
{{{ thankyou }}}