Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Váš partner pro mimosoudní řešení majetkových konfliktů.

2hlavy

KONZULTACE

Klient se může dotázat nebo předložit písemnosti poskytovateli, který není zástupcem kterékoliv strany problému nebo sporu k posouzení v rozsahu 1 hodiny a zjistit tak podstatu svého konfliktu s následnou možností vlastního rozhodnutí o dalším mimosoudním nebo soudním postupu.

3hlavy

MEDIACE a FACILITACE

Tento postup následuje po neúspěšném vzájemném jednání. Strany poté mohou pověřit na základě dohody třetí nezávislou a nestrannou osobu-mediátora, který není zástupcem kterékoliv ze stran a vede je ke společné dohodě nebo facilitátora, který není zástupcem kterékoliv ze stran problému a navrhuje jejich postup tak, aby dospěly ke vzájemně výhodné dohodě o řešení problému. Tato jednání jsou neveřejná. Zpravidla bývají ukončená do 3 měsíců od jejich zahájení. Tento způsob je vhodný pro aktivní strany, které mají zájem svůj problém vyřešit mimosoudně za přítomnosti třetí nezávislé a nestranné osoby vzájemně výhodnou dohodou.

3hlavy

JUDIKACE

Zde se jedná již o řešení sporu mezi stranami, které má charakter soudního řízení, kde se jmenuje na základě dohody nezávislá a nestranná osoba, která není zástupcem kterékoliv ze stran sporu a tento rozhodne. Podává se žaloba, jejímž výsledkem může být usnesení, tak i rozhodnutí ve formě rozhodčího nálezu, které je zároveň exekučním titulem. Stejně jako smírčí jednání, tak i rozhodčí řízení je neveřejné. Zpravidla bývá ukončené do 3 měsíců od jeho zahájení. Tento způsob je vhodný pro aktivní strany, které mají zájem vyřešit svůj spor mimosoudně předem vybranou nezávislou a nestrannou osobou, která vydá vykonatelné rozhodnutí.

2hlavy

PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA

Předběžnou otázku může žadatel předložit jmenovanému rozhodci, který není zástupcem kterékoliv ze stran sporu o předběžné hodnocení konfliktu rozhodcem, bez předchozího podání žaloby. Výsledkem přezkoumání rozhodcem je vydání sdělení o předběžném výsledku rozhodnutí ve sporu za předpokladu doložení pravdivých tvrzení pro posouzení jmenovaným rozhodcem. Tímto sdělením je pak jmenovaný rozhodce vázán při vydání rozhodnutí. Náklady předběžné otázky jsou uvedeny v ceníku a jsou započitatelné do nákladů případného rozhodčího řízení.

Kontaktní formulář

{{ formitem.title }}

{{ message | trans }}
{{ error | trans }}
{{{ thankyou }}}