Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Váš partner pro mimosoudní řešení majetkových konfliktů.

 2hlavy

KONZULTACE

Klient se může dotázat  nebo předložit písemnosti poskytovateli, který není zástupcem kterékoliv strany problému nebo sporu  k posouzení v rozsahu 1 hodiny a zjistit tak podstatu svého konfliktu s následnou možností vlastního rozhodnutí o dalším mimosoudním či soudním postupu.

3hlavy

MEDIACE a FACILITACE

Tento postup následuje po neúspěšném vzájemném jednání. Strany poté mohou pověřit na základě doložky nebo dohody třetí nezávislou a nestrannou osobu-mediátora, který není zástupcem kterékoliv ze stran a vede je ke společné dohodě nebo facilitátora, který není zástupcem kterékoliv ze stran problému a navrhuje jejich postup  tak, aby  dospěly ke vzájemně výhodné dohodě o řešení problému. Toto jednání je neveřejné. Zpravidla bývá  ukončené do 3 měsíců od jeho zahájení. Tento způsob je vhodný pro aktivní strany, které mají zájem svůj problém vyřešit mimosoudně za přítomnosti třetí nezávislé a nestranné osoby vzájemnou dohodou.

3hlavy

JUDIKACE

Zde se jedná již o řešení sporu mezi stranami, které má charakter soudního řízení, kde se sjednává na základě doložky nebo dohody nezávislá a nestranná osoba, která není zástupcem kterékoliv ze stran sporu  a tento rozhodne. Podává se žaloba, jejímž výsledkem může být jak smír, tak i rozhodnutí ve formě rozhodčího nálezu, které je zároveň exekučním titulem. Stejně jako smírčí jednání, tak i rozhodčí řízení je neveřejné. Zpravidla bývá ukončené do 3 měsíců od jeho zahájení. Tento způsob je vhodný pro aktivní  strany, které mají zájem vyřešit svůj spor mimosoudně předem vybranou nezávislou a nestrannou osobou, která vydá vykonatelné rozhodnutí.

2hlavy

PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA

Předběžnou otázku může předložit určenému rozhodci, který není zástupcem kterékoliv ze stran sporu, ta strana, která má zájem na předběžném hodnocení konfliktu rozhodcem, bez předchozího podání žaloby. Výsledkem přezkoumání rozhodcem je vydání sdělení o předběžném výsledku rozhodnutí ve sporu za předpokladu doložení pravdivých tvrzení pro posouzení rozhodcem. Tímto sdělením je pak rozhodce vázán při vydání rozhodnutí. Náklady předběžné otázky jsou uvedeny v ceníku a jsou započitatelné do nákladů případného rozhodčího řízení.

Kontaktní formulář

{{ formitem.title }}

{{ message | trans }}
{{ error | trans }}
{{{ thankyou }}}