Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Váš partner pro mimosoudní řešení majetkových konfliktů.

Ruce MEDIACE

Vyřešte mimosoudně  váš majetkový problém společnou dohodou.

Mediace nebo facilitace jsou mimosoudní způsoby zprostředkování a usnadňování řešení majetkových problémů na kterém se strany dohodnou ve formě doložky nebo dohody. Doložka se sjednává při uzavírání smlouvy, dohoda až po vzniku problému. Mediátor zprostředkovává smírné řešení, napomáhá stranám najít vzájemně výhodná řešení a není zástupcem kterékoliv ze stran problému. Facilitátor navrhuje stranám vzájemně výhodná řešení, která vedou k uzavření dohody a není zástupcem kterékoliv ze stran problému. Tato jednání jsou neveřejná a končí zpravidla písemnou dohodou, kterou lze doplnit doložkou přímé vykonatelnosti.

Kladivko  JUDIKACE

Vyřešte mimosoudně váš majetkový spor vykonatelným rozhodnutím.

Judikace neboli rozhodčí řízení patří také mezi mimosoudní způsoby řešení majetkových sporů na kterém se strany dohodnou ve formě doložky nebo dohody. Doložka se sjednává při uzavírání smlouvy, dohoda až po vzniku sporu. Rozdíl oproti mediačnímu či facilitačnímu jednání je v přístupu stran k řešení sporu a v pozici stranami sjednaného rozhodce, který není zástupcem kterékoliv ze stran, na kterého přenesou strany pravomoc spor rozhodnout. Takto společně ustanovený rozhodce vydává rozhodnutí ve formě rozhodčího nálezu. Toto řízení je neveřejné. Pokud povinný nesplní toto rozhodnutí, může oprávněný navrhnout  výkon tohoto rozhodnutí nebo exekuci.