Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Váš partner pro mimosoudní řešení majetkových konfliktů.

Ruce MEDIACE a FACILITACE

Vyřešte mimosoudně váš majetkový problém společnou dohodou.

Mediace nebo facilitace jsou mimosoudní způsoby zprostředkování a usnadňování řešení majetkových problémů za přítomnosti odborníka, na kterém se strany vzájemně dohodnou. Dohoda se sjednává předem při uzavírání smlouvy nebo po vzniku problému. Mediátor zprostředkuje jednání, napomáhá stranám najít vzájemně výhodná řešení a není zástupcem kterékoliv ze stran problému. Vůči stranám je nezávislý a nestranný. Facilitátor navrhuje stranám vzájemně výhodná řešení, která vedou k uzavření dohody a není zástupcem kterékoliv ze stran problému. Vůči starnám je nezávislý a nestranný. Tato jednání jsou neveřejná a končí zpravidla písemnou dohodou.

Kladivko JUDIKACE

Vyřešte mimosoudně váš majetkový spor vykonatelným rozhodnutím.

Judikace neboli rozhodčí řízení patří také mezi mimosoudní způsoby řešení majetkových sporů na kterém se strany dohodnou. Dohoda se sjednává při uzavírání smlouvy nebo až po vzniku sporu. Rozdíl rozhodčího řízení oproti mediačnímu či facilitačnímu jednání je v přístupu stran k řešení sporu a v pozici stranami jmenovaného rozhodce, který není zástupcem kterékoliv ze stran, na kterého přenesou strany pravomoc spor rozhodnout. Takto společně jmenovaný rozhodce vydává rozhodnutí ve formě usnesení nebo rozhodčího nálezu. Toto řízení je neveřejné. Pokud povinný nesplní pravomocné rozhodnutí, může oprávněný navrhnout výkon tohoto rozhodnutí nebo exekuci.